Sklep Dluta.pl
Regulamin konkursu dla majsterkowiczów


Co musisz zrobić? Wystarczą trzy proste kroki:


1. Zrób dwa zdjęcia
- pierwsze zdjęcie zrób sobie na tle dobrze zorganizowanego miejsca pracy w swoim warsztacie
- drugie zdjęcie powinno pokazać konkretne rozwiązania organizacyjne, które zastosowałeś w swoim warsztacie.

2. Napisz krótki opis swoich pomysłów na organizację przestrzeni w swoim warszacie.

3. Wyślij zgłoszenie na adres mailowy: weronika@dluta.pl


A teraz najlepsza część! Dla zwycięzców przygotowaliśmy fantastyczne NAGRODY:

I MIEJSCE
Komplet dłut japońskich NOMI w eleganckiej drewnianej kasecie o wartości 699 zł!

II MIEJSCE
Wyjątkowe skórzane etui na dłuta stolarskie z limitowanej edycji z okazji 20-lecia naszego sklepu DLUTA.PL o wartości 199 zł!

III MIEJSCE
Praktyczne bawełniane etui na dłuta ciesielskie lub stolarskie oraz elegancka, skórzana polerka jednostronna o wartości 134 zł!

Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją poniższego regulaminu.


 

REGULAMIN KONKURSU

„Mistrz optymalizacji przestrzeni warsztatowej”

 

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu jest firma CILIO Agnieszka Baraniok-Lipińska, właściciel sklepu DLUTA.PL z siedzibą ul. Powstańców Wlkp. 55, DRUŻYNA, 62-053 Mosina (woj. wielkopolskie), identyfikująca się numerem NIP 777-167-41-54, REGON 300985110, EDG Mosina 6814/08 zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
 3. Konkurs przeprowadzany jest przez media społecznościowe DLUTA.PL oraz trwa od 3 kwietnia do 31 maja 2024 r.

 

§2

UCZESTNICY I ZASADY KONKURSU

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 2. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego), zwana dalej Uczestnikiem, która:
  a) zapoznała się z niniejszym Regulaminem, zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w konkursie;
  b) ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  c) posiada adres doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  d) posiada publiczne konto (profil) w serwisie Instagram lub Facebook;
  e) wykona zadanie konkursowe w czasie trwania Konkursu;
  f) wyrażenie zgody na publikacje prac konkursowych w mediach społecznościowych (Instagram i Facebook) DLUTA.PL.
 3. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, spełniająca warunki określone w §2. ust. 2
 4. Przedmiotem konkursu jest przesłanie swojego zgłoszenia zawierającego:
  a) dwa zdjęcia w formacie 13 × 18 (1535 × 2126 px) w kolorze:
  - pierwsze zdjęcie przedstawiające uczestnika konkursu w zgłaszanej przestrzeni warsztatowej,
  - drugie zdjęcie przedstawiające konkretne rozwiązanie organizacyjne swojego warsztatu oraz
  b) opis zastosowanych rozwiązań do optymalizacji przestrzeni.  
 5. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie kompletne prace konkursowe: zdjęcie warsztatu oraz opis zastosowanych rozwiązań.
 6. Prace konkursowe należy przesyłać na adres mailowy organizatora: weronika@dluta.pl
 7. Praca przechodzi na własność sklepu DLUTA.PL i nie podlega zwrotowi.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględnienia w Konkursie wykonanych Zadań Konkursowych, których autorzy:
  a) nie działają we własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie,
  b) działają z fikcyjnych konta/profili w serwisie Instagram/Facebook;
  c) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram/Facebook;
  d) naruszają regulamin serwisu Instagram/Facebook;
  e) użyli w Zadaniu Konkursowym słowa powszechnie uznanych za obelżywe, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne, naruszyli dobra osobiste osób lub podmiotów trzecich bądź Organizatora.


§3

PRAWA DO WYKONANYCH ZADAŃ KONKURSOWYCH

 1. Uczestnik zapewnia, że wykonane Zadanie Konkursowe nie będzie naruszać jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatora, osób i podmiotów trzecich, w szczególności ich praw autorskich majątkowych i osobistych oraz dóbr osobistych.
 2. Uczestnik oświadcza, iż przysługuje mu do wykonanego Zadania Konkursowego wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz że wykonane Zadanie Konkursowe nie jest obciążone żadnymi prawami osób trzecich, a praca nie była wcześniej publikowana.

 

 §4

NAGRODY W KONKURSIE I WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW

 1.  Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła 3-osobową Komisję dalej zwaną Komisją Konkursu. Do zadań Komisji Konkursu należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie Uczestników, którym przyznane zostaną Nagrody (dalej: Zwycięzców). Decyzje Komisji są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.
 2. Po zakończeniu Konkursu, Komisja Konkursu dokona oceny wykonanych przez Uczestników Zadań Konkursowych i wyłoni wśród Uczestników 3 (słownie: trzech) Zwycięzców, którzy w ocenie Komisji Konkursu wykonają Zadanie Konkursowe najatrakcyjniej, najbardziej oryginalnie i kreatywnie.
 3. Zwycięzcom Konkursu przyznane zostaną następujące nagrody:
  a) 1 miejsce: Komplet dłut japońskich NOMI w drewnianej kasecie o wartości 699 zł;
  b) 2 miejsce: Skórzane etui na dłuta stolarskie z limitowanej edycji z okazji 20-lecia sklepu dlluta.pl o wartości 199 zł;
  c) 3 miejsce: Bawełniane etui na dłuta ciesielskie/stolarskie oraz skórzana polerka jednostronna o wartości 134 zł.
 4. Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.
 5. Komisja zakończy wyłanianie Zwycięzców najpóźniej dnia 5 czerwca 2024 r.
 6. Zdobywcy nagród zostaną poinformowani o wygranej nie później niż 7 dni po zakończeniu konkursu.:
  a) pocztą elektroniczną na wskazany przez niego w trakcie Konkursu adres e-mail;
  b) poprzez media społecznościowe w poście poświęconym ogłoszeniu laureata konkursu.
 7. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Zwycięzcę Organizatorowi w ciągu 14 dni od dnia wysłania przez Organizatora, wiadomości e-mail na adres weronika@dluta.pl informacji niezbędnych do przekazania Nagrody, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz adresu korespondencyjnego na terytorium Rzeczypospolitej Polski.
 8. W przypadku nieprzekazania przez Zwycięzcę w terminie i na zasadach określonych w ust. 6 powyżej danych niezbędnych do przekazania Nagrody, Komisja Konkursowa wybierze kolejnego Uczestnika otrzymującego daną Nagrodę.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez Uczestnika danych wymaganych do doręczenia Nagrody lub podaniu danych nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem.
 10. Każda Nagroda zostanie przesłana jednokrotnie przez Organizatora za na adres wskazany przez Zwycięzcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie 7 dni od dnia przysłania przez Zwycięzcę w odpowiedzi na informację powiadamiającą o przyznanej Nagrodzie wszelkich danych umożliwiających wysyłkę Nagrody.
 11. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią.
 12. Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
 13. W Konkursie można otrzymać Nagrodę tylko 1 (słownie: jeden) raz.
 14. Nagroda zostanie wysłana Uczestnikowi na koszt Organizatora.
 15. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną.

 §5

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy korespondencyjnie na adres korespondencyjny CILIO Agnieszka Baraniok-Lipińska, ul. Powstańców Wlkp. 55, Drużyna, 62-053 Mosina oraz na adres e-mail info@dluta.pl.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO zgoda Uczestników na udział w Konkursie oraz art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora, w szczególności w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w zakresie i w celu niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, a w przypadku Zwycięzców również powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek wydania Nagród Zwycięzcom czy złożenia reklamacji, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od końca roku kalendarzowego, w którym przeprowadzono Konkurs.
 6. Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail info@dluta.pl.
 8. Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe podmioty, z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa w szczególności jak KAS, organy ścigania.
 9. Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu.

 

 §6

REKLAMACJE 

 1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem „Reklamacja: Konkurs Mistrz optymalizacji przestrzeni" na adres e-mail info@dluta.pl lub adres korespondencyjny Organizatora CILIO Agnieszka Baraniok-Lipińska, ul. Powstańców Wlkp. 55, Drużyna, 62-053 Mosina związanej z przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, a także do 14 dni po zakończeniu Konkursu.
 2. Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko Uczestnika oraz adres do korespondencji, na który wysłana zostanie odpowiedź na reklamacje.
 3. Organizator w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację listem poleconym wysłanym na adres podany w piśmie zawierającym reklamację.
 4. Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania sądowego.

 

§7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 kwietnia 2024 r.
 2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika.
 4. Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu za pośrednictwem publicznej sieci teleinformatycznej Internet pod adresem URL: www.dluta.pl/pl/i/Regulamin-konkursu-Mistrz-optymalizacji-przestrzeni-warsztatowej/87 i w siedzibie Organizatora.
 5. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu.
 6. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z przepisami prawa.
 7. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez serwis Instagram oraz Facebook ani z nimi związany.
 8. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram oraz Facebook z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu.
 9. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa.

Przesłanie zdjęć i opisu jest jednocześnie równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium